İngilizce Düzensiz Fiiller

İngilizce fiiller, İngilizce düzensiz fiiller listesi, İngilizce düzensiz fiil listesi, İngilizce irregular Verbs düzensiz fiiller, İngilizce irregular Verbs, English irregular Verbs List, English irregular Verbs, İngilizce düzensiz fiiller

Table of Contents

İngilizce Düzensiz Fiiller Irregular Verbs

İngilizce düzensiz fiil listesi

İngilizce’de düzensiz fiiller listesine (irregular Verbs) bu dersimizde yer vereceğiz değerli İngilizce öğrenen arkadaşlar.

No Base Form (V1) Past Simple (V2) Past/Passive Participle (V3) In Turkish
1 Abide Abode/Abided Abode/Abided/Abidden Kalmak, devam etmek
2 Awake Awoke Awoken Uyandırmak, uyanmak
3 Be Was/Were Been Olmak
4 Bear Bore Borne Taşımak, katlanmak
5 Beat Beat Beaten Dövmek, yenmek
6 Begin Began Begun Başlamak
7 Bend Bent Bent Eğmek, bükmek
8 Beseech Beseeched/Besought Beseeched/Besought Yalvarmak
9 Bet Bet Bet Bahse girmek
10 Bid Bid/Bade Bid/Bidden Emretmek, fiyat teklif etmek
11 Bind Bound Bound Bağlamak
12 Bite Bit Bitten Isırmak, sokmak
13 Bleed Bled Bled Kanamak
14 Blow Blew Blown Üflemek
15 Break Broke Broken Kırmak
16 Breed Bred Bred Yetiştirmek, beslemek
17 Bring Brought Brought Getirmek
18 Broadcast Broadcast/Broadcasted Broadcast/Broadcasted Radyo yayını yapmak
19 Build Built Built İnşa etmek
20 Burn Burnt/Burned Burnt/Burned Yakmak
21 Burst Burst Burst Patlamak
22 Buy Bought Bought Satın almak
23 Cast Cast Cast Atmak, fırlatmak
24 Catch Caught Caught Yakalamak
25 Choose Chose Chosen Seçmek
26 Cleave Cleaved/Cleft Cleaved/Cleft Bölmek, kesmek
27 Cling Clung Clung Yapışmak
28 Come Came Come Gelmek
29 Cost Cost Cost Mal olmak
30 Creep Crept Crept Sürünmek, emeklemek
31 Cut Cut Cut Kesmek
32 Deal Dealt Dealt Dağıtmak, vermek
33 Dig Dug Dug Kazmak
34 Dive Dived/Dove Dived Dalmak
35 Do Did Done Yapmak
36 Draw Drew Drawn Çizmek
37 Dream Dreamt/Dreamed Dreamt/Dreamed Rüya görmek
38 Drink Drank Drunk İçmek
39 Drive Drove Driven Sürmek
40 Dwell Dwelt Dwelt İkamet etmek, oturmak
41 Eat Ate Eaten Yemek
42 Fall Fell Fallen Düşmek
43 Feed Fed Fed Beslemek
44 Feel Felt Felt Hissetmek
45 Fight Fought Fought Savaşmak, kavga etmek
46 Find Found Found Bulmak
47 Fit Fit/Fitted Fit/Fitted Uydurmak, uyar hale getirmek
48 Flee Fled Fled Kaçmak
49 Fling Flung Flung Fırlatmak, atmak
50 Fly Flew Flown Uçmak
51 Forbid Forbade/Forbad Forbidden Müsaade etmemek
52 Forecast Forecast/Forecasted Forecast/Forecasted Tahmin etmek
53 Forget Forgot Forgotten Unutmak
54 Forsake Forsook Forsaken Terketmek
55 Freeze Froze Frozen Dondurmak
56 Get Got Got/Gotten Almak, elde etmek
57 Give Gave Given Vermek
58 Go Went Gone/Been Gitmek
59 Grind Ground Ground Öğütmek
60 Grow Grew Grown Büyütmek
61 Hang Hung/Hanged Hung/Hanged Asmak
62 Have Had Had Sahip olmak
63 Hear Heard Heard Duymak
64 Hide Hid Hidden Saklamak
65 Hit Hit Hit Vurmak
66 Hold Held Held Tutmak
67 Hurt Hurt Hurt İncitmek
68 Keep Kept Kept Tutmak
69 Kneel Knelt/Kneeled Knelt/Kneeled Diz çökmek
70 Knit Knit/Knitted Knit/Knitted Örmek
71 Know Knew Known Bilmek
72 Lay Laid Laid Bırakmak, koymak
73 Lead Led Led Yol göstermek
74 Lean Leant/Leaned Leant/Leaned eğilmek, dayanmak
75 Leap Leapt/Leaped Leapt/Leaped Zıplamak
76 Learn Learnt/Learned Learnt/Learned Öğrenmek
77 Leave Left Left Terketmek
78 Lend Lent Lent Ödünç vermek
79 Let Let Let İzin vermek
80 Lie Lay Lain Uzanmak, yatmak
81 Light Lit Lit Yakmak
82 Lose Lost Lost Kaybetmek
83 Make Made Made Yapmak
84 Mean Meant Meant Kastetmek
85 Meet Met Met Buluşmak
86 Mow Mowed Mown Biçmek
87 Outbid Outbid Outbid Fiyatı arttırmak
88 Pay Paid Paid Ödemek
89 Plead Pleaded/Pled Pleaded/Pled Dava açmak
90 Prove Proved Proven/Proved Kanıtlamak
91 Put Put Put Koymak
92 Quit Quit Quit Bırakmak
93 Read Read Read Okumak
94 Rend Rent Rent Koparmak
95 Rid Rid/Ridded Rid/Ridded Kurtarmak
96 Ride Rode Ridden Binmek
97 Ring Rang Rung Çalmak, Çınlatmak
98 Rise Rose Risen Yukarı çıkmak, kalkmak
99 Rive Rived Riven/Rived Koparmak
100 Run Ran Run Koşmak
101 Saw Sawed Sawn/Sawed Doğramak
102 Say Said Said Söylemek
103 See Saw Seen Görmek
104 Seek Sought Sought Araştırmak
105 Sell Sold Sold Satmak
106 Send Sent Sent Göndermek
107 Set Set Set Ayarlamak
108 Sew Sewed Sewn/Sewed Dikmek
109 Shake Shook Shaken Sallamak
110 Shave Shaved Shaven/Shaved Traş olmak
111 Shear Shore/Sheared Shorn/Sheared Makasla kesmek
112 Shed Shed Shed Dökmek
113 Shine Shone Shone Parlamak
114 Shoot Shot Shot Vurmak
115 Show Showed Shown Göstermek
116 Shrink Shrank Shrunk Büzmek, daraltmak
117 Shut Shut Shut Kapamak
118 Sing Sang Sung Şarkı söylemek
119 Sink Sank Sunk Batmak
120 Sit Sat Sat Oturmak
121 Slay Slew Slain Öldürmek, katletmek
122 Sleep Slept Slept Uyumak
123 Slide Slid Slid/Slidden Kaymak
124 Sling Slung Slung Sapanla atmak
125 Slink Slunk Slunk Sessizce yürümek
126 Slit Slit Slit Uzunluğuna kesmek
127 Smell Smelt/Smelled Smelt/Smelled Koklamak
128 Sneak Sneaked/Snuck Sneaked/Snuck Sokulmak
129 Sow Sowed Sown Tohum ekmek
130 Speak Spoke Spoken Konuşmak
131 Speed Sped/Speeded Sped/Speeded Hızla gitmek
132 Spell Spelt/Spelled Spelt/Spelled Hecelemek
133 Spend Spent Spent Harcamak
134 Spill Spilt/Spilled Spilt/Spilled Dökmek
135 Spin Span/Spun Spun Bükmek
136 Spit Spat/Spit Spat/Spit Tükürmek
137 Split Split Split Bölmek
138 Spoil Spoilt/Spoiled Spoilt/Spoiled Bozmak
139 Spread Spread Spread Yaymak
140 Spring Sprang Sprung Sıçramak, çıkmak
141 Stand Stood Stood Ayakta durmak
142 Steal Stole Stolen Çalmak
143 Stick Stuck Stuck Saplamak
144 Sting Stung Stung ısırmak, sokmak
145 Stink Stank Stunk Pis kokmak
146 Stride Strode/Strided Stridden Uzun adımlarla yürümek
147 Strike Struck Struck/Stricken vurmak
148 String Strung Strung İpliğe dizmek
149 Strip Stript/Stripped Stript/Stripped Soymak
150 Strive Strove Striven Uğraşmak
151 Swear Swore Sworn Yemin etmek, küfretmek
152 Sweat Sweat/Sweated Sweat/Sweated Terlemek
153 Sweep Swept/Sweeped Swept/Sweeped Süpürmek
154 Swell Swelled Swollen Şişmek
155 Swim Swam Swum Yüzmek
156 Swing Swung Swung Sallamak
157 Take Took Taken Almak
158 Teach Taught Taught Öğretmek
159 Tear Tore Torn Yırtmak
160 Tell Told Told Söylemek
161 Think Thought Thought Düşünmek
162 Thrive Throve/Thrived Thriven/Thrived Gelişmek
163 Throw Threw Thrown atmak, fırlatmak
164 Trust Trust Trust Güvenmek
165 Tread Trod Trodden Basmak
166 Vex Vext/Vexed Vext/Vexed Canını sıkmak
167 Wake Woke Woken Uyanmak
168 Wear Wore Worn Giymek
169 Weave Wove Woven Dokumak
170 Wed Wed/Wedded Wed/Wedded Evlenmek
171 Weep Wept Wept Ağlamak
172 Wend Wended/Went Wended/Went gitmek
173 Wet Wet/Wetted Wet/Wetted Islatmak
174 Win Won Won Kazanmak
175 Wind Wound Wound Soluğunu kesmek
176 Wring Wrung Wrung Burmak
177 Write Wrote Written Yazmak

Bu dersimizde İngilizce düzensiz fiiller listesine yer verdik değerli arkadaşlar, ingilizce’de en çok kullanılan düzensiz fiiller bunlardır.

Bir yanıt yazın